poniedziałek, 19 marca 2018r.

W jakim celu AOTMiT zbiera dane o kosztach świadczeń neonatologicznych?

wt., 18/04/2017 - 13:50

Od początku tego roku co jakiś czas powraca w mediach informacja, że Ministerstwo Zdrowia planuje obniżkę wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. Za każdym razem MZ ją dementuje i zapewnia, że nie planuje i nie planowało obniżki wycen tych świadczeń, a doniesienia medialne na ten temat były i są nieprawdziwe.  Wszystko zaczęło się od chwili, gdy 27 stycznia br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwróciła się do szpitali z prośbą o przekazanie pełnych danych medyczno-kosztowych dotyczących świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych.

Od razu wywołało to podejrzenia, iż będzie dokonywana zmiana wyceny tych świadczeń. MZ zaprzeczyło i tłumaczyło, że celem wystąpienia był:

„Apel do świadczeniodawców o przystąpienie do współpracy z Agencją i przekazanie rzetelnych i pełnych danych medyczno-kosztowych, gdyż te, które dotąd Agencja zdołała pozyskać, prowadzą do niepokojących wyników. Do tej pory dane kosztowe przekazało tylko 5-8 proc. świadczeniodawców wezwanych do przekazania tych danych. Intencją ministra zdrowia i Agencji nie jest obniżanie wycen świadczeń, ale rzetelne ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji. Pozyskana dotychczas próba danych dla tych świadczeń budzi jednak wątpliwości AOTMiT, co do reprezentatywności, kompletności oraz prawidłowości w kodowaniu i grupowaniu świadczeń i w związku z tym może nie do końca odzwierciedlać rzeczywiście ponoszone przez świadczeniodawców koszty”.

W takim razie ile szpitali podało już dane medyczno-kosztowe w tym zakresie i do czego one posłużą? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do AOTMiT. Jak wynika z uzyskanej odpowiedzi, przy wycenie świadczeń neonatologicznych wykorzystane zostały dane pochodzące z 33 szpitali, a realizuje je około 400 szpitali w kraju. Zatem przy pierwszej wycenie wykorzystano dane z zaledwie około 8 proc. szpitali. Aktualnie AOTMiT jest w trakcie przyjmowania danych pochodzących z postępowań, które były prowadzone w okresie styczeń – marzec 2017 r. W ich wyniku podpisano 25 umów. Do tej pory dane przekazało 8 świadczeniodawców.

Jeśli chodzi o pediatrię, to wyłoniono 52 podmioty. Termin przekazania przez nie danych finansowo-księgowych minął 14 kwietnia, natomiast danych medycznych upłynie 30 czerwca br. Do tego czasu AOTMiT planuje też zakończyć opracowywanie uzyskanych od szpitali danych. Na ich podstawie mają powstać raporty taryfikacyjne, które będą opublikowane w ramach konsultacji społecznych na około dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Przejrzystości, tak aby był czas na zebranie i opracowanie uwag.

Ostatecznie prace analityczne pozwolą na ustalenie faktycznych kosztów świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych, a te, jak informuje AOTMiT, zostaną przede wszystkim wykorzystywane do taryfikacji, czyli wyceny świadczeń. Dane kosztowo-medyczne staną się też podstawą do opracowania raportów dla potrzeb prezesa AOTMiT, Rady Taryfikacji i Ministra Zdrowia dotyczących innych kwestii, np. częstości wykonywania świadczeń czy struktury współpracujących świadczeniodawców, a także oceny różnic w kosztach infrastruktury czy pensjach personelu. Jak podaje AOTMiT, zebrane dane będą także służyły do zrealizowania planu taryfikacji na 2017 rok.

Niby wszystko jasne, więc skąd to zamieszanie i wciąż powracająca informacja, iż MZ zmierza dokonać zmiany wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych? Po pierwsze z mylenia w powszechnym odbiorze pojęć: koszt świadczenia a cena świadczenia oraz analiza kosztów a wycena. A po drugie ze słusznego skądinąd założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Odnosząc się do pierwszej kwestii, koszt świadczenia nie jest tożsamy z jego ceną tak jak analiza kosztów, to nie wycena. Cena świadczenia może być wyższa, równa lub nawet niższa niż koszt. Wycena, czyli ustalenie ceny, powinna być pochodną analizy kosztów, ale bywa też, że w ogóle jest oderwana od kosztów. Zbieranie przez AOTMiT danych ma więc za zadanie ustalić rzeczywiste koszty świadczeń. I to jest działanie racjonalne.

Ale tu też pojawia się „okienko” dla informacji o obniżce wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. Bo, kierując się założeniem racjonalności działania oraz zasadą „nic bez przyczyny”, jaki byłby sens zbierania od szpitali danych kosztowo-medycznych bez ich wykorzystania dla wyceny świadczeń i porównania uzyskanych wartości cen z tymi, które obecnie obowiązują w umowach z NFZ? Idąc tym tropem, trzeba zadać sobie pytanie, czy NFZ, publiczny płatnik, będzie mógł tolerować sytuację, gdy okaże się, że po nowej wycenie świadczeń obecna ich cena jest wyższa, czyli płatnik płaci więcej, niż wynika z faktycznych kosztów ich realizacji? Jeśli przyjąć, że płatnik musi kierować się gospodarnością, to odpowiedź brzmi – nie, nie będzie mógł tego tolerować.

A zatem może się okazać, iż mimo zapowiedzi MZ nieobniżania wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych, utrzymanie dotychczasowych wycen będzie niemożliwe. Ale sytuacja może okazać się też zgoła inna. Rzeczywiste koszty świadczeń, ustalone na podstawie zebranych ze szpitali danych, mogą okazać się wyższe niż cena świadczenia. Czy zostanie wówczas dokonana korekta w górę, czyli podniesienie wyceny świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych? Tego nie wiadomo, przynajmniej do połowy roku, kiedy to AOTMiT planuje zakończyć opracowywanie uzyskanych od szpitali danych kosztowo-medycznych.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press