poniedziałek, 19 marca 2018r.

REGULAMIN ZDROWIEPRESS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z portalu umieszczonego pod adresem www.zdrowiepress.pl, zwanym dalej Portalem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Portal jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod numerem 1456, wydawanym przez osobę fizyczną Bogumiłę Kempińską-Mirosławską – zwaną dalej Wydawcą.

4. Umożliwienie korzystania z Portalu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.

5. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Portalu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.

6. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

7. Użyty w Regulaminie termin:

a)  Usługodawca – oznacza Wydawcę;

b)  Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

c)  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;

d)  Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.zdrowiepress.pl;

e)  Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;

f)  Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Portalu;

g) Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;

h)  Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Portalu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Portalu;

i)  Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

II. USŁUGI

1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:

a) możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Portalu;

b) możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Portalu polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;

c) możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę;

d) udostępnianie Użytkownikowi informacji dotyczących wydarzeń związanych tematyką Portalu;

e) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Portalu;

f) możliwość zamawiania odpłatnych Raportów z Badań i Analiz, opracowywanych przez ekspertów Portalu.

2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Portalu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.

3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu to komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową, jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna z nimi.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Portal funkcjonował w sposób ciągły.

3. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Portalu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści zawartych w Komentarzach i publikowanych w Portalu automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Portalu są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich w zakresie dozwolonego użytku osobistego i w sposób uregulowany niniejszym Regulaminem. 

7. Usługodawca zastrzega, że kopiowanie materiałów i wiadomości umieszczonych w Portalu, ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie czy w innych formach przekazu dla celów innych niż osobisty użytek, w szczególności dla celów komercyjnych, wymaga każdorazowo zgody Wydawcy Portalu. W tym przypadku Wydawca zastrzega sobie prawo do zażądania wniesienia przez Użytkownika określonej opłaty.

8. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

9. Korzystając z Portalu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

10. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Portalu Materiałów i Komentarzy, na forum internetowym dostępnym w Portalu na okres miesiąca lub pozbawić na stałe możliwości korzystania z Portalu.

11. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

12. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika wulgaryzmów, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą.

13. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika tekstów osób trzecich i mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu),

14. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.

15. Użytkownik, umieszczając na Portalu jakiekolwiek Materiały, oświadcza, iż są one zgodne z prawem i nie naruszają ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia prawa – w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji – oraz norm etyczno-moralnych i dobrych obyczajów.

16. Użytkownik oświadcza, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Portalu, a ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech.

17. Jeżeli którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, czy to w części czy całości, i z tego powodu Usługodawca stanie się uczestnikiem postępowania sądowego: cywilnego, karnego lub administracyjnego, lub wobec Usługodawcy wystąpią z jakimkolwiek roszczeniem osoby trzecie, dany Użytkownik, niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Usługodawcę, spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy lub osobom trzecim poniesioną szkodę oraz pokryje wszystkie koszty w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

18. Użytkownik zamieszcza Komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.

IV. DANE OSOBOWE

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

2. Zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa korzystania z Portalu określa Polityka Prywatności.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: zdrowiepress@gmail.com.

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika, w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Portalu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną.

5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

Vi. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Portalu.

3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Portalu

4. Uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Portalu należy kierować na adres mailowy zdrowiepress@gmail.com.

5. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press