poniedziałek, 19 marca 2018r.

NIK: system opieki zdrowotnej w Polsce nie odpowiada na potrzeby osób z chorobą Alzheimera

ndz., 21/05/2017 - 02:56

W Polscew ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi dla skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli pt. „Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin”.

Kontrolą, która dotyczyła lat 2014-2015, objęto Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) oraz pięć: urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, zakładów opiekuńczo-leczniczych posiadających zawarty z OW NFZ kontrakt na udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, placówek POZ, dziennych placówek opieki społecznej i organizacji pozarządowych. Przedmiotem kontroli były podejmowane przez te jednostki działania na rzecz wypracowania wobec osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin polityki tworzenia systemowych rozwiązań pozwalających na skuteczne i efektywne świadczenie usług medycznych, opiekuńczych i społecznych oraz działania realizowane na rzecz środowiska tych osób.

Jak wynika z ustaleń NIK, funkcjonujące w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej rozwiązania nie odpowiadają na potrzeby osób z chorobą Alzheimera. W raporcie czytamy:

„Brak jest w szczególności powszechnych badań przesiewowych wyłaniających osoby podatne na zachorowanie, mechanizmów dających możliwość postawienia szybkiej diagnozy umożliwiającej precyzyjne określenie, z jakim rodzajem otępienia mamy do czynienia i wdrożenia adekwatnego wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Minister właściwy ds. zdrowia nie prowadził w kontrolowanym okresie działań mających na celu opracowanie rozwiązań w sposób szczególny ukierunkowanych na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom z chorobą Alzheimera, ponieważ przyjął założenie, że choroba ta nie wymaga rozwiązań innych niż dotychczas funkcjonujące”.

W ocenie NIK, specyficzne potrzeby chorych z chorobą Alzheimera, szybki wzrost ich liczebności i przewidywane dalsze zmiany demograficzne wymagają zindywidualizowanego podejścia do problemu. Mimo tego, że o wprowadzenie rozwiązań systemowych w tym zakresie już od lat postulują instytucje międzynarodowe oraz krajowe organizacje społeczne, Ministerstwo Zdrowia w okresie objętym kontrolą nie dysponowało nawet rzetelnymi danymi dotyczącymi skali problemów związanych z chorobą Alzheimera, jak również świadczeń dedykowanych osobom chorym. Ponadto:

"Minister Zdrowia w ograniczonym zakresie korzystał w latach 2014-2015 z przysługującej mu kompetencji kreowania i realizacji polityki zdrowotnej państwa w odniesieniu do środowiska osób z chorobą Alzheimera, ponieważ nie podjął działań na rzecz opracowania i wdrożenia systemu służącego rozwiązywaniu ich leczniczych i opiekuńczych problemów, mimo iż takie działanie postulował Parlament Europejski, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich (wskazując przy tym konkretne rozwiązania).

W ocenie NIK wypracowanie i wdrożenie takich rozwiązań w ramach istniejących programów rządowych jest celowe ze względu na obserwowane w Polsce procesy demograficzne oraz wynikające z nich konsekwencje. Powinno także sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu zasobów sytemu pomocy społecznej w celu skutecznego ograniczenia kosztów społecznych związanych z tą chorobą i opieką nad chorymi. Skontrolowane samorządy województw w swoich dokumentach strategicznych nie planowały działań w sposób szczególny adresowanych do osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin, uznając, że ich problemy rozwiązywane będą w ramach działań skierowanych do ogółu osób starszych. Ich działalność nakierowana była na finansowanie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną adresowaną do ogółu osób starszych, bez uwzględnienia w sposób szczególny swoistych uwarunkowań oraz problemów zdrowotnych i opiekuńczych osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin.

Działania realizowane przez ministerstwa w ramach programów rządowych ukierunkowanych na wsparcie osób starszych nie zawierały propozycji adresowanych w sposób szczególny do osób z chorobą Alzheimera, a ich skala była niewielka. Nie lepiej było na poziomie wojewodów. Co prawda prowadzili oni rejestry placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, jednakże w większości przypadków nie zapewnili dokonywania kontroli takich placówek z częstotliwością wymaganą przepisami.

NIK sformułował także zastrzeżenia wobec lekarzy POZ. Poza nielicznymi wyjątkami nie dokonywali oni ocen stanu funkcji poznawczych pacjentów w wieku senioralnym, a obowiązek wdrożenia procedury oceny geriatrycznej został nałożony przez Ministra Zdrowia tylko na szpitale i to dopiero od połowy 2016 r.

Lepiej wypadły organizacje pozarządowe. Jak wynika z raportu NIK, to NGO’sy popularyzowały tematykę związaną z chorobą Alzheimera i prowadziły działalność edukacyjną w lokalnych społecznościach, a także organizowały wsparcie wolontariuszy dla chorych i ich rodzin. Część z nich prowadziła grupy wsparcia dla chorych i ich rodzin a także placówki udzielające osobom chorym specjalistycznej opieki i poradnictwa. Organizacje pozarządowe, korzystające w swojej działalności ze wsparcia ze środków publicznych, prawidłowo wydatkowały i rozliczyły otrzymane dotacje. Jednakże według NIK,

„aktywność tego sektora, stanowiąca wsparcie dla środowiska osób z chorobą Alzheimera, nie jest jednak ciągle – z uwagi na ograniczoną skalę – wystarczającą odpowiedzią na potrzeby osób chorych i nie zastąpi działań niezbędnych do podjęcia przez administrację publiczną”.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia w wieku podeszłym. Według WHO odpowiada ona za 60-70 proc. przypadków otępień. Brak jest niestety dokładnych danych statystycznych dotyczących liczby osób dotkniętych w Polsce chorobą Alzheimera. Według szacunków, liczba osób, u których w 2015 r. występowało otępienie typu alzheimerowskiego, wyniosła od 360 do 470 tys. i była niemal 20 proc. niż w 2005 roku.

 

Czytaj cały raport z kontroli NIK: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/067/

WIADOMOŚCI

STETOSKOP POLITYCZNY

26/04/2017 - 02:51

Szpital w N. przypominał czasy głębokiego PRL. Najgłębiej w przeszłość można było sięgnąć, schodząc do szpitalnej kotłowni. Stare piece na węgiel – serce ciepłownicze szpitala – jak szybko się nagrzewały, tak samo szybko, a nawet jeszcze szybciej stygły, gdy tylko...

BLOGOPRESS

Copyright 2017, Zdrowie.press